ท่อดูดน้ำ/ท่อเกลียว/ท่อตัวหนอน

  • ท่ออเนกประสงค์สำหรับดูด/ส่งน้ำ หรือสารละลายเจือจางโรงงานอุตสาหกรรม หรือการเกษตร
  • ใช้ดูด/ส่ง ของแข็งขนาดเล็ก เมล็ดพืช หรือผลผลิตทางการเกษตร โคลน เลน