Showing 1–12 of 13 results

สายยางและข้อต่อต่างๆที่ใช้ในการดูแลสวน

สายยาง ล้อเก็บสายยาง และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ที่ใช้เพื่อการ รดน้ำต้นไม้ ฉีดล้าง ในบ้านเรือน

เราภูมิใจที่จะส่งมอบประสบการณ์การรดน้ำต้นไม้แบบใหม่ให้แก่ผู้ใช้ ที่จะเปลี่ยนการรดน้ำต้นไม้แบบเดิมๆให้น่าใช้ยิ่งขึ้น