สายใยไหม สายส่งน้ำ สายแก๊ส สายลม สายยางถัก สายใยเชือก สายอเนกประสงค์

  • ใช้ส่งลมหรือของเหลว ที่อุณหภูมิไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส
  • ใช้ส่งน้ำ สารละลายเจือจาง ก๊าซในงานการเกษตร
  • ใช้เป็นสายแก๊สหุงต้ม